ค้นหาประวัติ > การเกษตร/การประมง [ค้นพบทั้งหมด 133 คน]
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  พนักงานส่งเสริม 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด กาฬสินธุ์ 30 พฤษภาคม 2559
ปวส มหาวิิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขต กาฬสินธุ์ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษา โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร วิทย์,คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : -  -  -
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด เลย 07 มีนาคม 2559
ปวส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ประมง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่เอกสารและงานทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 26 มกราคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วาริชสาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวบาล  ขายอาหารสัตว์  ขายรถจักรยานยนต์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด นครนายก 18 มกราคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ม.6 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานรีดนม  งานทั่วไป  งานด้านการเกษตร
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 40,000-50,000 จังหวัด เชียงราย 16 มกราคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลตะวันออก เทคโนโลนยีการผลิต
ปวส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม พืชศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด สมุทรปราการ 07 มกราคม 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ศิลป์-เกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ด้านวิชาการเกษตร  ธุรการ  พนักงานประจำอื่นๆ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : >13000 จังหวัด อุตรดิตถ์ 08 ธันวาคม 2558
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิตต  พนักงานเช็คสินค้า 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13.000 จังหวัด ขอนแก่น 24 ตุลาคม 2558
ปวส ดุสิต โลจิติก
ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์ -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานจ้างของราชการ  การตลาด ธุรการ  งานขาย
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป จังหวัด นครนายก 05 ตุลาคม 2558
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ การบริหารธุรกิจเกษตร
ม.6 ร.ร.บ้านนา"นายกพิยากร" คณิต - ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  นักวิชาการเกษตร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 17 กันยายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานสัตวบาล  ปศุสัตว์ตำบล  ผู้ช่วยสัตวแพทย์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 15 กันยายน 2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี สัตวศาสตร์(การจัดการผลิตสัตว์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานสัตวบาล  พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยสัตวแพทย์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9,000+++ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 05 กันยายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี การจัดการผลิตสัตว์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยวิชาการ  พนักงาน  นักวิชาการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000-18000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 11 สิงหาคม 2558
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เทคโนโลยีการประมง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สายงานการตลาด  คลังสินค้า  เกษตร
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 20000 จังหวัด พิจิตร 13 กรกฎาคม 2558
ป.ตรี ม.มงคลล้านาพิษรุโลก เกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  พนักงานขาย
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 17000 จังหวัด ชลบุรี 25 มิถุนายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิตธรรมวิทยา วัดสิตาราม วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  พนักงานขาย 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 16,000 จังหวัด ชลบุรี 17 พฤษภาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีราชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 01 พฤษภาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แคชเชียร์   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 20 เมษายน 2558
ปริญญาตรี มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มัธยมปลาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้างาน  QC,QA  พนักงานธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 14 มีนาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เกตรศาสตร์
ปวช. โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษณ์ ธุรกิจสถานพยาบาล
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เกษตร  ตรวจแปลง  ตรวจโรคและแมลง
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด นครนายก 02 มีนาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วิทย์--คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานบริการ  ฝ่ายผลิต  ธุรการ/บัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประมง
ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC ,QA ควบคุมคุณภาพ  นักวิชาการ, ส่งเสริมการเกษตร  และอื่นๆ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด ชลบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2558
ปวส. สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี พืชศาสตร์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี พืชศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เลขานุการ  พนักงานห้อง lab
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000-15000 จังหวัด เชียงใหม่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประมง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานโรงงานฝ่ายผลิต   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด สมุทรปราการ 30 มกราคม 2558
ม.6 กศน.อ.ยางตลาด
ม.3 กศน.อ.ยางตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับพืช  เจ้าหน้าที่เอกสารและงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 27 มกราคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีการผลิตพืช
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 15 มกราคม 2558
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เกียวกับการเกษตรทุกอย่าง  งานวิจัยเกษตร 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ขอนแก่น 01 มกราคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปฐพีศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวบาล  ดูแลสวนภูมิทัศน์โรงแรม  สัตวบาลประจำสวนสัตว์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด ตาก 17 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก สัตวศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการประมง  นักวิจัยและพัฒนาผลตภัณฑ์  งานอื่้นๆ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : >13000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 21 สิงหาคม 2557
ปริญญาบัณฑิต ศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าฝ่ายผลิต  QC QA 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด นครพนม 18 สิงหาคม 2557
ปริญาตรี มาหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เทคโนโลยีการเกษตรแขนงผลิตพืช
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด มหาสารคาม 27 มิถุนายน 2557
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : lab  ธุระการ  พนักงาน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 09 มิถุนายน 2557
ปริณญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วาริชศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ส่งเสริมการเกษตร  สัตวบาลฟาร์ม  พนักงานธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 20 พฤษภาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  พนักงานเซเว่น  พนักงานโลตัส
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด มหาสารคาม 19 พฤษภาคม 2557
ม.6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สายวิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประสานงาน/ธุรการ  บริการลูกค้าธนาคาร  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 14000 จังหวัด ชลบุรี 15 พฤษภาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวบาลฟาร์มเชิงท่องเที่ยว  งานบริการ  งานอื่นๆ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 27 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โคนม-โคเนื้อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  ฝ่ายสงเสริม 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000-20000 จังหวัด ลพบุรี 25 เมษายน 2557
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใหาสาคาม เกษตร
ม.ปลาย ราชประชานุเคราะห์33 วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA Specialist   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 1400 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 22 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เครื่่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี วิทยาศาสตร์ - คณิคศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด สมุทรปราการ 27 กุมภาพันธ์ 2557
มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานการเกษตร  งานซ่อมบำรุง  งานขายของ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 16000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งเสริมการเกษตร
มอปลาย กศน.เขตบางพลัด สามัญ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  อะไรก็ได้  everything
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000+ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 20 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีสระแก้ว พืชศาสตร์
ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  qc 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : แล้วแต่สมควร จังหวัด ชลบุรี 03 กุมภาพันธ์ 2557
ปริญญาตรี ราชภั
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานการเกษตรด้านพืช  ป้าไม้  เอกสารต่างๆ ยกเว้นบัญชี
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตาโครงสร้าง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 07 มกราคม 2557
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรป่าไม้
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม พืชศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ  พนักงานขายรถยนต์ 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000-20000 จังหวัด ชลบุรี 03 มกราคม 2557
ป.ตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานด้านการส่งเสริมเกษตร  งานเกี่ยวข้องการเกษตร สัตวศาสตร์  งานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 03 มกราคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โคนมและโคเนื้อ
ปวส. วิทยาลัยเกษตรแและเทคโนโลยีชลบุรี สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ  พนักงานปฏิบัติงาน  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด ชลบุรี 21 พฤศจิกายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืช
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์สมุทร วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ครูพี่เลี้ยง  ธุรการประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000-12000 จังหวัด ปทุมธานี 14 พฤศจิกายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ส่่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บัญชี,การเงิน  ทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด กรุงเทพฯ 05 พฤศจิกายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ลูกจ้าง   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 50000 จังหวัด กรุงเทพฯ 09 ตุลาคม 2556
ม.3 กศน.
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เกษตร  ทั่วไป 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด พะเยา 29 กันยายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการเกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่เกษตร   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 20 สิงหาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตพืช
ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ปฏิบัติการ  ธุรการ บริการ  บริหารจัดการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 31 กรกฎาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการเกษตร  พนักงานธุรการ  พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ(Lab)
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000-15,000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 24 กรกฎาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ พืชศาสตร์
มัธยมปลาย โรงเรียนบางสะพานวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการประมง  พนักงานธุรการ  ครสอนเทควันโด
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 10 กรกฎาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ประมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดัดดรุณี วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมการผลิต  ควบคุมคุณภาพ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ตาก 01 กรกฎาคม 2556
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชศาสตร์
ม.6 รร.ทุ่งฟ้าวิทยาคม วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โฟร์แมน  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ  ประสานงานทั่วไป งานสำนักงานออฟฟิศ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด ชลบุรี 16 มิถุนายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ เทคโนโลยีภูมิทัศน์
มัธยมศึกษาตอนปลาย6 โรงเรียนศรีราชา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  พนักงานส่งเสริมการขาย 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด น่าน 06 มิถุนายน 2556
ป.ตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งเสริมการเกษตร
ม.ปลาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวบาล  Lab  QA,QC
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 04 มิถุนายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้างานภูมิทัศน์  ออกแบบภูมมิทัศน์  งานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000-15000 จังหวัด มหาสารคาม 30 พฤษภาคม 2556
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เทคโนโลยีภูมทัศน์
มัธยมศึกษา ดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เก็บผลไม้  ทั่วไป 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 50000 จังหวัด นครราชสีมา 15 พฤษภาคม 2556
ป.6 หนองบัวรี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เกษตร   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 30000 จังหวัด พะเยา 11 พฤษภาคม 2556
มัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ศิลป์ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการประสานงานทั่วไป  คียข้อมูล  งานออฟฟิต
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด นครราชสีมา 04 พฤษภาคม 2556
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมพวงศึกษา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เกษตร  โรงงาน  ขับรถ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 30000 จังหวัด กรุงเทพฯ 29 เมษายน 2556
ประถมศึกษา ป.6 บึงกาฬ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  พนักงานบัญชี  งานบริการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 28 เมษายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด เชียงใหม่ 05 เมษายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไชยปราการ ศิลป์ภาษาญีปุ่น
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานด้านบริหารบุคคล  นักวิชาการเกษตร  งานด้านเพาะเลี้้ยงเนื้อเยื่อ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป จังหวัด ชลบุรี 03 เมษายน 2556
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาาเขตบางพระ พืชศาสตร์-พืชสวน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ สามัญวิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าแผนก   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามที่บริษัทกำหนด จังหวัด นครพนม 17 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เกตรศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานที่เกี่ยวกับ ทางด้านพืช  -  -
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด ชลบุรี 16 มีนาคม 2556
- - -
- - -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 02 มีนาคม 2556
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 09 สิงหาคม 2555
ม.ปลาย กศน สามัญ
ปริญญาตรี มสธ ส่งเสริมการเกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 04 กุมภาพันธ์ 2556
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานราชการด้านการเกษตร  พนักงานลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานบริษัท
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000-15000 จังหวัด ฉะเชิงเทรา 29 ตุลาคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เกษตรกลวิธาน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการเกษตร  นักส่งเสริมการเกษตร  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 22 มิถุนายน 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กุยบุรีวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานเกษตร  ธุรการ  ประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 14 มิถุนายน 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีวิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บัญชี  เกษตรกรรม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด นครนายก 07 มิถุนายน 2555
ม.6 รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ คณิตศาสตร์
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การเกษตร  ธุรการ  การขาย
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 15 พฤษภาคม 2555
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีวิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วย  ลูกจ้าง  งานเอกสาร
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 3500 จังหวัด สกลนคร 24 เมษายน 2555
มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี Emergency Medical Technician-Intermediate
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เกษตร  งานราชการ  อื่นๆ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 15 มีนาคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ูธุรการ   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด นครนายก 25 มกราคม 2555
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  ควบคุมคุณภาพ  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด ชลบุรี 08 มกราคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืช
มัธยมศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทร วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 04 มกราคม 2555
ป.ตรี มสธ ส่งเสริมการเกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ/วิจัย  งานขาย/ส่งเสริม  ทั่วไป
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 ขึ้นไป จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 10 พฤศจิกายน 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบุคคล  พนักงานจัดซื้อ  พนักงานบัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด นครนายก 03 พฤศจิกายน 2554
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เกษตรศาสตร์
ม.6 ร.รนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการประมง   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด นครนายก 07 กันยายน 2554
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิจัย  ฯลฯ  ฯลฯ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ระยอง 24 สิงหาคม 2554
ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วืทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
มัธยมตอนปลาย สุนทรภู่พิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด เพชรบุรี 17 สิงหาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์การเกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA/QC  ฝ่ายผลิต  งานบริการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด ระยอง 19 กรกฎาคม 2554
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สัตวศาสตร์
ม.6 เชียงม่วนวิทยาคม ไทย-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานประจำ   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 21 มิถุนายน 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชสวน
มัธยมศึกษา ประจวบวิทยาลัย วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานราชการ  งานส่งเสริมการเกษตร  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 ขึ้นไป จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 11 มิถุนายน 2554
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวหิน วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การตลาด  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 07 มิถุนายน 2554
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา การบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ปราจีนบุรี 28 พฤษภาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโรยีราชมงคลตะวันออก สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกบินทร์วิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  หัวหน้างาน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด ระยอง 19 พฤษภาคม 2554
ปรัญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชสวน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารคุณวิทยา คณิต - วทย์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านการเกษตร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวบาล  เจ้าหน้าที่ 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 04 พฤษภาคม 2554
ปวส โรงเรียนเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการร้านฝึกหัด  นักวิจัยประจำฟาร์ม 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000-10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 02 พฤษภาคม 2554
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเพชรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.บางสะพานวิทยา ศิลป์คำนวน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ส่งเสริมการขาย  เจ้าหน้าที่วางแผนฝ่ายไร่
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 16000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 28 มีนาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประมง   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 23 มีนาคม 2554
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเพชรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการประมง  นักส่งเสริมเกษตร  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด ระยอง 19 กุมภาพันธ์ 2554
ปริญญาตรี ม.แม่โจ้-ชุมพร ประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการประมง  พนักงานอัตราจ้างในกรมประมง  ครูอัตราจ้าง ประมง
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด นครนายก 26 มกราคม 2554
วิทยาศาสบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัทธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครนายกวิทยา วิท-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : supervisor  planning  นักวิชาการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 12 ธันวาคม 2553
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ประมง
ปวส. เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ประมง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Call center , โรงแรม  ธุรการ เอกสาร เสมียน  officer
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 19 ธันวาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฐพีวิทยา
มัธยมศึกษา6 ประจวบวิทยาลัย วิทย์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่เอกสาร  เลขานุการ  พนักงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7,500 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 14 พฤศจิกายน 2553
ปวส โรงเรียนฐานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวบาล  นักวิชาการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 01 พฤศจิกายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลตะวันออก
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทางด้่านการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร  ส่งเสริมแปลง
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 24 ตุลาคม 2553
ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ส่งเสริมการเกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ-บัญชี  จัดส่ง-สโตร์  พนักงานขาย
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 20 ตุลาคม 2553
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชสวน
มัธยมศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร วิทย์-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เกี่ยวกับลงพื้นที่   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 800 จังหวัด ร้อยเอ็ด 30 กันยายน 2553
ป.ตรี สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการเกษตร  นักส่งเสริมการเกษตร  นักวิจัยทางการเกษตร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000-20000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 29 กันยายน 2553
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่นา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่นา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ส่งเสริมปลูกต้นกระดาษดับเบิ้ลเอ  ส่งเสริมการขาย 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท จังหวัด บุรีรัมย์ 07 กันยายน 2553
ปริญญตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประมง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 28 สิงหาคม 2553
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  งานทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000up จังหวัด ชัยภูมิ 02 กรกฎาคม 2553
ป.ตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสนศาสตร์
ปวช.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชัยภูมิ สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ตรวจสอบคุณภาพ QA ,QC  งานด้านเอกสาร  งานวิจัย
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 เป็นต้นไป จังหวัด ระยอง 23 มิถุนายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
มัธยมศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม วิทย์คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูพี่เลี้ยง  หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ  คีย์ข้อมูล
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7940 จังหวัด สุราษฎร์ธานี 22 มิถุนายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดตรัง การจัดการประมง
- - -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  QC STAFF  QA STAFF
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ระยอง 12 พฤษภาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาประมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สาขาวิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 23 พฤษภาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : waerehouse staff  QC  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 10 พฤษภาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เทคโนโลยีการประมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA,QC  ฝ่ายผลิต 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ความสามารถ จังหวัด ระยอง 01 กุมภาพันธ์ 2553
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ สัตวศาสตร์
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ช่างกลเกษตร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  จัดเรียงสินค้า  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ระยอง 27 มกราคม 2553
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทนโนโลยีชลบุรี เกษตรศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทนโนโลยีชลบุรี เกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : safetyofficer  คลังสินค้า  จัดซื้อ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง จังหวัด ราชบุรี 11 ธันวาคม 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน อนุปริญญา เกษตรกรรม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์ - คณิต - ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การจัดการดูแลไร่  เจ้าหน้าที่เกษตรกลวิธาน  พนักงานขาย
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 11 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เกษตรกลวิธาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการประมง  นักสัตวบาล
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 05 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  นักวิชาการประมง 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด เพชรบุรี 02 กันยายน 2552
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ชีววิทยาประมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการประมง  พนักงานทั่วไป  ข้าราชการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด พัทลุง 25 กรกฎาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาริชศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  จัดซื้อ  QC
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 19 พฤษภาคม 2552
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชไร่
ม.6 โรงเรียนวังไกลกังวล วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์ บิการลูกค้า  ธุรการ  นักวิชาการเกษตร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 16 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชสวน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000-10000 จังหวัด ระยอง 17 เมษายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ระยอง 24 มีนาคม 2552
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเนรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  นักดำน้ำ  นักวิจัย
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด เชียงใหม่ 05 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประมง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การเกษตร  บุคคล/ฝึกอบรม  โรงงาน/ควบคุมการผลิต
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ขอนแก่น 21 มกราคม 2552
ปรญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พืชสวน
มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 15 พฤศจิกายน 2551
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ส่งเสริมการเกษตร  สัตวบาล  วิจัย
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500-12000 จังหวัด สมุทรปราการ 29 สิงหาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สัตวบาล
ปวส. วษท.ศรีสะเกษ สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการสาขา  ผู้จัดการคลังสินค้า  ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 30000 จังหวัด สมุทรปราการ 23 มิถุนายน 2551
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ไม้ผล
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด สุพรรณบุรี 09 มิถุนายน 2551
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้างานทั่วไป  ฝ่ายบุลคล  บริการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ศรีสะเกษ 19 เมษายน 2551
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี สัตวบาล
ปวส. วษท.ศรีสะเกษ สัตวศาสตร์