ค้นหาประวัติ > ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ [ค้นพบทั้งหมด 247 คน]
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  ธุระการ  รองหัวหน้าแผนก
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10,000-12,000 จังหวัด สกลนคร 04 มิถุนายน 2559
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี การพัฒนาสังคม
มัธยมตอนปลาย โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายพลิต  ธุรการ  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด กรุงเทพฯ 09 มีนาคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ คณิตศาสตร์
ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  ธุรการบัญชี  การศึกษาครู
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สมุทรปราการ 06 มีนาคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ครุศสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอนุบาล  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ขอนแก่น 02 มีนาคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ
มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน  พนักงานบริษัท 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ยโสธร 05 มกราคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลิงนกทา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอนุบาล  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 29 ธันวาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อุตสาหกรรม  ครู  ขับรถ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด ชลบุรี 23 ธันวาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) อุตสาหกรรมการผลิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  การตลาด 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 05 มิถุนายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์และฝึกอบรม
ปวส. โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธรุกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 18 พฤศจิกายน 2558
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูคอมพิวเตอร์  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล  ออกแบบกราฟิก
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000+ จังหวัด บุรีรัมย์ 11 พฤศจิกายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ,ครูผู้สอนปฐมวัย รร.เอกชน  พนักงานออฟฟิต(ฝ่ายบุคคล)  พนักงานธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด ชลบุรี 05 พฤศจิกายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ศิลปทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  งานสำนักงาน  งานบริหาร
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 30,000 จังหวัด ตรัง 04 พฤศจิกายน 2558
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี) ประถมศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูปฐมวัย   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 01 พฤศจิกายน 2558
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ธุรการ/ประสานงานทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 27 ตุลาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ฝ่ายบุคคล  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 15 ตุลาคม 2558
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา วิจัย วัดผล และสถิติทางการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีววิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ธุระการ  บัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000+ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 02 กันยายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผลิต  เกษตรกรรม 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด ชลบุรี 15 สิงหาคม 2558
ป.ตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ ครุศาสตร์
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ โลหะแผ่น
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  ต้อนรับลูกค้า  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 08 สิงหาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เกษตรศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  งานขาย  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 03 สิงหาคม 2558
ปริญญาตรี ม.บูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่  งานธุรการ  งานห้องแลป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด กาฬสินธุ์ 17 กรกฎาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เคมี
มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนกมลาไสย วิทย์- คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Admin Staff  Sale Coordinator  Secretary
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 20,000-25,000 จังหวัด ชลบุรี 29 มิถุนายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  ครูธุรการ  ธุรการฝ่ายจัดส่งสินค้า ,จัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป จังหวัด ชลบุรี 03 กันยายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปวส เทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบุคคล  งานบริการลูกค้า
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 22 มิถุนายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทบาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอัตราจ้าง  พนักงานธุการ  พนักงานออฟฟิต
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด สกลนคร 04 มิถุนายน 2558
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์  ฝ่ายผลิต
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด สระบุรี 03 มิถุนายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนชีววิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  พนักงานบริษัท 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 22 พฤษภาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เอกสาร  ธุรการการเงิน  บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000-20000 จังหวัด ชลบุรี 13 พฤษภาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนภาษาจีน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สอนหนังสือ   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ระยอง 12 พฤษภาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานบุคคล   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 22000-25000 จังหวัด ระยอง 28 เมษายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ปวส โรงเรียนระยองพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 27 เมษายน 2558
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  บัญชี  งานสำนักงาน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชลบุรี 16 เมษายน 2558
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎราชนคริทร์ ฉะเชิงเทรา คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูปฐมวัย  -  -
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000-15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 14 เมษายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การศึกษาปฐมวัย
- - -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานครู  งานธนาคาร  งานสำนักงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด เพชรบุรี 23 มีนาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  การขาย  งานที่ต้องการวุฒิปริญญาตรี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 1100 จังหวัด ชลบุรี 17 มีนาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยางวิทยาคาร วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป,จัดซื้อ,ประชาสัมพันธ์  ธุรการฝ่ายผลิต  ครูผู้สอน ,พี่เลี้ยงเด็ก
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13,000หรือตามโคร้งสร้า จังหวัด ชลบุรี 14 มีนาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วิทยาศาสตร์ ( ชีววิทยา )
ม.6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา วิทย์ - คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานวิชาการ  อาจารย์/ครู
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000-20,000 จังหวัด ชลบุรี 10 มีนาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : กราฟฟิก ดีไซด์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ครูผู้สอน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13,000-15,000 จังหวัด ชลบุรี 07 มีนาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มัธยมปลาย โรงเรียนสัตรีประเสริฐศิลป์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  รัฐวิสาหกิจ  เทศบาล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด นครนายก 25 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนวิชาสังคม   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชุมพร 14 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังคมศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 28 มกราคม 2558
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด สกลนคร 23 ธันวาคม 2557
ม.6 ร.ร.พุทธศาสตร์วิทยา วิท - คณิตร์
ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การสอนภาษาไทย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ผู้ควบคุมคุณภาพQC  งานธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด นครนายก 28 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครุศาสตร์อุตสาหการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองครักษ์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  ครู อาจารย์  บริการโรงแรม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 26 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 19 พฤศจิกายน 2557
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ธุรการ/ประชาสัมพันธ์  พนักงานบริการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 1,500 บาทขึ้นไป จังหวัด นครราชสีมา 19 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสอน  -
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 17 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ภาษาอังกฤษ
- - -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ธุรการ  เจ้าหน้าที่ทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด ชลบุรี 11 พฤศจิกายน 2557
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ.เมืองนนทบุรี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูพลศึกษา สุขศึกษา  ครูสอนว่ายน้ำ  ครูสอนเต้นแอโรบิค
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด เลย 08 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ พลศึกษา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ พลศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอนุบาล  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด นครนายก 06 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานหน่ยวงานราชการ  ครู  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 02 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนชลกันยานุกูล คณิตศาสตร์-อังกฤษ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่พนักงานโสตทัศนศึกษา   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 16,000 จังหวัด นครนายก 26 ตุลาคม 2557
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แคชเชียร์  ฝ่ายผลิต 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด บุรีรัมย์ 16 ตุลาคม 2557
ม.ปลาย ศูนย์ กศน.อ.สตึก บุรีรัมย์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  IT Support  ครู
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ตราด 06 ตุลาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่สโตร์  เจ้าหน้าโสตทัศนศึกษา  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 14000 จังหวัด ชลบุรี 23 กันยายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  ครู  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด สระแก้ว 09 กันยายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขศึกษา
มัธยมปลาย โรงเรียนวัฒนานคร ภาษาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 31 สิงหาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนชลกันยานุกูล คณิต - อังกฤษ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 01 กันยายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนวิชาสังคม  ครูสอนปฐมวัย  ครูประจำชั้น
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สตูล 13 สิงหาคม 2557
ปริณญาตรี มหาวิทยาลัยราชฏัภพระนครศรีอยุธยา สังคมศึกษา
จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา ศิป์ภาษา-ญีปุ่น
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000-15000 จังหวัด บุรีรัมย์ 20 กรกฎาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พลศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  จัดซื้อ  งานราชการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 19 มิถุนายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ปวส วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู อาจารย์  งานด้านเอกสาร ธุรการ บัญชี  งานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด นครนายก 03 มิถุนายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  QC 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด สมุทรปราการ 30 พฤษภาคม 2557
ม.6 รร.กันทรวิชัย วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูปฐมวัย   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 29 พฤษภาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทรัพยากรบุคคล-ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร  นักจิตวิทยาการปรึกษา  ครูแนะแนว
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 22000 จังหวัด ชลบุรี 28 พฤษภาคม 2557
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา จิตวิทยาการปรึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Training  Officer  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 28 พฤษภาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนสระแก้ว วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15800 จังหวัด กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 30 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 28 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  พนักงาน 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด นครนายก 18 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโงยีราชมงคลธัญบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู / อาจารย์  งานราชการ  งานธุรการ / เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 16 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศิลป์ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูพลศึกษา  ธุรการ  ผู้จัดการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 13 เมษายน 2557
ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  นักวิชาการ  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 12 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม วิทย์ - คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่วิชาการ  ผู้สอนศิลปะ  กราฟฟิกดีไซต์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 11 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรัญประเทศ ศิลป์-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  พนักงานธนาคาร  พนักงานบริษัท
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ระยอง 05 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิจัย  สอน  บริหาร
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 20,000 จังหวัด ชลบุรี 26 มีนาคม 2557
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด บุรีรัมย์ 12 มีนาคม 2557
ม.6 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วิทย์-คณิต
ม.6 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000+ จังหวัด ชลบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนเทคโนโลยภาคตะวันออก (อี.เทค) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 25 มกราคม 2557
มัธยมศึกษาปีที่ 6 บางสะพานวิทยา ศิลป์-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 24 มกราคม 2557
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู,อาจารย์   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 20000 จังหวัด ชลบุรี 09 มกราคม 2557
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ธุรการ  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 17000 จังหวัด ชลบุรี 08 มกราคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ไทย สีงคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Admin  ธุรการในโรงงาน  เจ้าหน้าที่เอกสารในโรงงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 14000 จังหวัด ชลบุรี 27 พฤศจิกายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุขศึกษาและการส่งเสรืมสุขภาพ
มัทยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตษาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูประถม  ครูอัตราจ้าง  ครูมัธยมต้น
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด อุบลราชธานี 16 พฤศจิกายน 2556
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สารสนเทศทั่วไป
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ครูสอนวิชาเคมี 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด ชลบุรี 04 พฤศจิกายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด สมุทรปราการ 29 ตุลาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พลศึกษา
ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต  เจ้าหน้าฝึกอบรม 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 14000 จังหวัด ชลบุรี 29 ตุลาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีอตสาหกรรมศึกษา(การผลิต)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  ครูผู้สอน  งานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด สมุทรปราการ 26 ตุลาคม 2556
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  เจ้าน้าที่ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 15 ตุลาคม 2556
ปริญญาตรี ม.ราชภัฎกาญจนบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  ครูสอนคอมพิวเตอร์ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 25 กันยายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ธุรกิจศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอัตราจ้าง  พนักงานสปอร์ตคลับ  พนักงานธุการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด จันทบุรี 13 กันยายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิชาชีพครู
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 13 กันยายน 2556
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยบูราพา ศึกษาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  พนักงานบริการลูกค้า  อื่นๆ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 13000-15000 จังหวัด ชลบุรี 06 กันยายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ปวช โรงเรียนจอมเทียนบริหารธุรกิจ บัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้ช่วย  พนักงานราชการ  -
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 27 สิงหาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาัลัยราชภัฏนครปฐม ภาษาไทย
มัธยมศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ศิลป์-คำนวน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คอมพิวเตอร์  ธุรการ 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000-20000 จังหวัด ชลบุรี 21 สิงหาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร.ร.ไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 18 สิงหาคม 2556
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน  ธุรการโรงเรียน  เสมียนโรงงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด สงขลา 16 สิงหาคม 2556
ป.ตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาศาสตร์
ป.ตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 08 สิงหาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช. วิทยาลัยราชบุรีบริหารธุกิจ คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : IT Support ,IT staff,IT Administration  QC  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : รับค่าจ้างตามอัตราวุฒิ จังหวัด ชลบุรี 15 มิถุนายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ศึกษา)
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อิเล็กทรอนิคส์คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา  พนักงานทั่วไป  พนักงานโรงงาน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด กาญจนบุรี 05 สิงหาคม 2556
ปริญญาตรี วิทยาลัยการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  งานออฟฟิต  งานฝ่ายผลิต
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 26 กรกฎาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน  ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 16000 จังหวัด ชลบุรี 26 กรกฎาคม 2556
ปริญญาตรี มหาลัยบูรพา ภาษาญี่ปุ่น
ม.6 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 13 กรกฎาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธรุการ  บันทึกข้อมูล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ชลบุรี 10 กรกฎาคม 2556
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสุรินทร์ คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 05 กรกฎาคม 2556
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนวิชาชีววิทยา  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด สุรินทร์ 04 กรกฎาคม 2556
ปริญญาตรี ราชภัฎสุรินทร์ วิทยาศาสตร์( ชีววิทยา )
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน  ธุรการ  ทะเบียน-วัดผล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 27 มิถุนายน 2556
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีและะสื่อสารการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ออกแบบกราฟฟิค  งานโรงแรมในห้องครัว 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 13,000-15,000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 20 มิถุนายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน  เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000-13000 จังหวัด ชลบุรี 02 มิถุนายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา รร.บุณฑริกวิทยาคาร วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ครูสอนพละและครูพี่เลี้ยง
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 28 พฤษภาคม 2556
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎมหาสารคาม การศึกศา พลศึกษา
ม.6 ร.ร สหัสขันธ์ศึกษา คณิต-ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด เพชรบุรี 07 พฤษภาคม 2556
ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล/ฝึกอบรม  ธุระการ/ ประสานงานทั่วไป  บริการลูกค้า/Call Center/ รับโทรศัพท์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 29 เมษายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
มัธยม โรงเรียนชลกันยานุกูล ศิลป์-ฝรั่งเศส
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QA./QC.  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต Production  เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค Technician
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 บาท จังหวัด ชลบุรี 27 เมษายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) เทคนิคอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : admin  IT  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด อุตรดิตถ์ 21 เมษายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
ม.ปลาย โรงเรียนฟากท่าวิทยา ศิลป์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  พนักงานธนาคาร  ธุระการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 20 เมษายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอัตราจ้าง ปฐมวัย  เสมียน  พนักงานต้อนรับ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 10 เมษายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  วางแผนการผลิต 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 27000 จังหวัด ชลบุรี 03 เมษายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พานทองสภาชนูปถัมภ์ วิทย์ - คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 04 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ฝ่ายผลิต  จัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด ชลบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา
ปวส วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  งานธุรการ  งานด้านบริหาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11900-15000 จังหวัด ลำปาง 26 กุมภาพันธ์ 2556
ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สังคมศึกษา
ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สังคมศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู อาจารย์   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11680 จังหวัด สระบุรี 21 พฤศจิกายน 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์  นักวิชาการ  ช่างเทคนิค
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 17000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 18 กันยายน 2555
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ทั่วไป  พนักงานโรงแรม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 03 มิถุนายน 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามวุฒิ จังหวัด นครนายก 02 กันยายน 2555
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : customer service  administrator  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000-18,000 จังหวัด กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2555
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ศิลปหัตถกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน ( พลศึกษา กีฬา )  เจ้าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ราชบุรี 07 สิงหาคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
อนุปริญญา สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี พลศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผจก./ผช.ผจก.  หัวหน้างานส่วนบริการ/ปฎิับัติการ  พนักงานธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 28 กรกฎาคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครุศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ศิลป์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนประถม  ครูสังคม 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 02 มิถุนายน 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สังคมศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอัตราจ้างพลศึกษา   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สระบุรี 29 พฤษภาคม 2555
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย พลศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูวิทยาศาสตร์  ครูประถมวัย 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 05 พฤษภาคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวหิน วิทย์ -คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนฟิสิกส์  ครูสอนวิทยาศาสตร์  ครูสอนคอมพิวเตอร์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 01 พฤษภาคม 2555
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ฟิสิกส์
- - -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างกลเป็นผู้ควบคุม  โรงงาน  ครู
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครสวรรค์ 23 เมษายน 2555
ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ครุศาสตร์เครื่องกล
ปวส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จักรกลหนัก
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  ครู-อาจารย์  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ศิลป์-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์  นักฝึกอบรม Training  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 12 มีนาคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ธุรการ/ประสานงาน  งานบริหารทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 01 มีนาคม 2555
ปริญญาตรี ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด หนองคาย 11 กุมภาพันธ์ 2555
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สารสนเทศ  ธุรการ  ครูอัตราจ้าง
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9,000-10,000 จังหวัด นครนายก 27 มกราคม 2555
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานโรงแรม  แล้วแต่ความเหมาะสมของนายจ้าง
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000+ จังหวัด ภูเก็ต 10 มกราคม 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต คหกรรมทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  บุคคล-สรรหาว่าจ้าง  ลูกค้าสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 18 พฤศจิกายน 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู-อาจารย์  ธุรการงานบุคคล  บริการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 18 พฤศจิกายน 2554
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ป.วิชาชีพครู
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  ครูสอนเด็กพิเศษ  งานบุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ระยอง 09 พฤศจิกายน 2554
ป.บัณฑิต มหาวิทยาลับวงษ์เซาวลิตกุล ศึกษาศาสตร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พิธีกร วิทยากร  พิมพ์เอกสาร  ครูอาจารย์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ไม่จำกัด จังหวัด ระยอง 20 ตุลาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู สอนได้ทุกวิชา  งานด้าน ICT  ดูแลระบบการทำงาน และคำสั่งที่ได้รับมอบมาย (งานอะไรก็ได้)
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามวุฒิ และความสามารถในการพิจาณา จังหวัด ขอนแก่น 13 ตุลาคม 2554
อนุปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต อีสาน วิชาชีพครู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต อีสาน รัฐศาสตร์ การปกครอง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ลูกค้าสัมพันธ์  ฝ่ายประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด ระยอง 20 กันยายน 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ปฏิบัติงานการโรงแรม/ท่องเที่ยว  พนักงานเอกชน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด จันทบุรี 11 กันยายน 2554
ป.ตรี มหาวิทยาลับกรุงเทพ ศึกษาศาสตร์
มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย แหลมสิงห์วิทยาคม ศิลป์ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  พนักงานคีย์ข้อมูล  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9,500 จังหวัด ระยอง 06 กรกฎาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คอมพิวเตอร์
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อาหารและโภชนาการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูปฐมวัย  ครูอนุบาล  ครูผู้ช่วย ( อนุบาล )
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 - 1000 จังหวัด เชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2554
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูพี่เลี้ยง  ครูผู้ช่วย  ครูจ้างสอน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 15 มิถุนายน 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ศิลป์ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอัตราจ้าง  ครูสอนอนุบาล  ครูสอนพิเศษ พี่เลี้ยงเด็ก
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 15 มิถุนายน 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานผสมเครื่องดื่ม  พนักงานขับรถ  พนักงานกีฬาและสันทนาการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000-10000 จังหวัด เพชรบุรี 08 มิถุนายน 2554
ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเพชรบุรี พลศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แม่บ้านฮ่องกง  แม่บ้านบรูไน 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 03 มิถุนายน 2554
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ชัยนาทพิทยาคม ศิลปอักษร
ปริญญาตรี สถานบันราชภัฏนครสวรรค์ ครุศาสตร์บัณฑิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ บุคคล  พนักงานจัดซื้อ  พนักงานคีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 22 พฤษภาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จิตวิทยาและการแนะแนว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  ตำแหน่งอื่นๆในโรงงาน  ครูสังคม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด แม่ฮ่องสอน 22 พฤษภาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วัฒนธรรมศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูวิทยาศาสตร์   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 21 พฤษภาคม 2554
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาศาสตร์การอาหาร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ-ประสานงานทั่วไป  ครูการศึกษาพิเศษ-พลศึกษา  พนักงานผลิต
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 09 พฤษภาคม 2554
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา การศึกษาพิเศษ-พลศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิมายวิทยา ศิลป์ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ครู  คอมพิวเตอร์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชลบุรี 27 เมษายน 2554
ปริญญาตรี มหาวิทบาลัยบูรพา คอมพิวเตอร์และฝึกอบรม
ปวส. อักษรเทคโนโลยีพัทยา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 18 มีนาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปวส วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อาหารและโภชนาการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Trainers(เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)  ธุรการทั่วไป  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชลบุรี 16 มีนาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา เน้นคอมฯ-ฝึกอบรม
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานราชการ นักวิชาการ  พนักงานฝ่ายธุรการ  พนักงานประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 04 มีนาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สอนหนังสือ  บุคคล /ฝึกอบรม  เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด เพชรบุรี 04 มีนาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ม.ปลาย โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอนุบาล  ครูประถม  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 04 มีนาคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปฐมวัย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูปฐมวัย  พนักงานธุรการ  พนักงานบุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล การจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล การจัดการอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Engineer  Service engineer  Education
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : N/A จังหวัด ระยอง 22 กุมภาพันธ์ 2554
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Master of science in Technical Education
ปริญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทรัพยากรบุคคล   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 16,000 จังหวัด เพชรบุรี 14 กุมภาพันธ์ 2554
ปริญญาตรี มรภ.พระนคร จิตวิทยาการแนะแนว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บรรณารักษ์  คอมพิวเตอร์  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000-10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ศิลป์-ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูลเอกสาร  จัดซื้อ  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด ระยอง 10 มกราคม 2554
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ปวส. โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ ด้านเอกสาร  ประสานงานทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 03 มกราคม 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านค่าย เอกวิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพัทธ์  เลขานุการ,ธุรการ  ครูประถม-อนุบาล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 22 ธันวาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาธิตราชภัฎสวนสุนันทา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราห์  ครูแนะแนว  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 22 ธันวาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับสงขลานนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน  บรรณารักษ์  บรรณาธิการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 16 ธันวาคม 2553
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด เพชรบุรี 01 ธันวาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จิตวิทยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานออฟฟิศ  งานโรงงาน 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 40,000 จังหวัด ขอนแก่น 29 พฤศจิกายน 2553
ปริญญาตรี สถานบันราชภัฏเลย ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครขอนแก่น วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 17 พฤศจิกายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครุศาสตร์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง คหกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูโรงเรียนประถม  ธุรการ  ทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 09 พฤศจิกายน 2553
ป.ตรี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี การประถมศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์  ฝ่ายบุคคล 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 20000 จังหวัด กระบี่ 25 ตุลาคม 2553
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาผู้ใหญ่
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูวิชาการ  เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลทางการเรียน  ครูอนุบาลหรือประถม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด ภูเก็ต 14 ตุลาคม 2553
ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริหารการศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรและการสอน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  qc 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7940 จังหวัด มหาสารคาม 12 ตุลาคม 2553
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประถมศึกษา
มัทธยมศึกษา โรงเรียนผดุงนารี ภาษา-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บรรณารักษ์  ครู  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 08 ตุลาคม 2553
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ธุรการ  การเงิน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,500-13,000 จังหวัด นครนายก 05 ตุลาคม 2553
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การจัดการทั่วไป
ปริญาตรี(เรียนครบหลักสูตร)รออนุมัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช คณิตศาสตร์มัธยม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 12 กันยายน 2553
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  งานโรงแรม 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด นครราชสีมา 08 กันยายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พลศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานด้านคอมพิวเตอร์  พนักงานออกแบบเว็บไซต์  พนักงานจัดทำเอกสาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,500 จังหวัด ระยอง 08 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคระยอง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนเด็กอนุบาล   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด ระยอง 19 สิงหาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เกษตรศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยเลขานุการ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 16 มิถุนายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  อาจารย์สอนพิเศษ  โอเปอเรเตอร์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ไม่จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ 07 สิงหาคม 2553
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูธุรการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม  งานธุรการ หรือฝ่ายประสานงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 16 กรกฎาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เกษตรศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรศึกษา- ประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรศึกษา- ประมง คณะเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุการ,จัดซื้อ,เลขานุการ  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ครู
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ชลบุรี 29 มิถุนายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา(คอมพิวเอตร์และฝึกอบรม)
ปวส. โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา คอมพิวเอตร์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  ธุรการ  ฝึกอบรม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 16 มิถุนายน 2553
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 16 มิถุนายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนภาษาจีน
มัธยมปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม อักฤษ ไทย สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอังกฤษ  ฝึกอบรม  โรงงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : >9000 จังหวัด ระยอง 27 พฤษภาคม 2553
ปริญญาตรี ราชภัฏลำปาง การศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
ม.ปลาย โรงเรียนวังเหนือวิทยา ศิลป์-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 25 พฤษภาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏลำปาง การศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ครูธุรการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด เพชรบุรี 17 พฤษภาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ภาษา - สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เลขานุการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 01 พฤษภาคม 2553
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเลย ภาษาอังกฤษ
มัธยามศึกษาตอนปลาย ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์ ศิลป์-ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานโรงงาน  เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร  เจ้าหน้าออฟฟิศ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8,500 จังหวัด หนองคาย 28 เมษายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การสอนภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิทยากร  พนักงานฝ่ายบุคคล  อบรม/อื่นๆ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000-13000 จังหวัด ระยอง 27 เมษายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคระยอง อิเล็คทรอนิค เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  ประชาสัมพันธ์  ประสานงาน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 ขึ้นไป จังหวัด พะเยา 17 เมษายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์(เกี่ยวกับการศึกษา)  ครูอัตราจ้าง รัฐบาล/เอกชน  ลูกค้าสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 UP จังหวัด ระยอง 08 เมษายน 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษา โรงเรียน ปากช่อง2วิทยา ศิลป์ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สำนักงาน  ขับรถ  IT
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 22 มีนาคม 2553
ปวส วิทยาลัยเทคนิคระนอง อิเล็คทรอนิคส์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูพละ สุขศึกษา  พนักงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่เอกสารต่างๆ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 20 มีนาคม 2553
ป.ตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริหารงานบุคคล  ธุรการ  อาจารย์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 17 มีนาคม 2553
ปริญาตรี สถาบันราชภัฏลำปาง คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู - อาจารย์  พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 17 มีนาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ม.6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศิลป์-ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูแนะแนว  ครูอนุบาล  พนักงานฝ่ายบุคคล หรืออื่นๆตามความเหมาะสม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 13 มีนาคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี สายวิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ข้าราชการ  ครูอัตราจ้าง รัฐบาล/เอกชน  ลูกค้าสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ระยอง 28 กุมภาพันธ์ 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษา โรงเรียน ปากช่อง2วิทยา ศิลป์ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนภาษาไทย  นักเขียน,พิสูจน์อักษร  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ปริญญาตรี ศิลปากร ภาษาไทย
ปริญญาตรี ศิลปากร ภาษาไทย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประสานงาน 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 13 กุมภาพันธ์ 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การศึกษาปฐมวัย
ม.6 รร.นาแกวิทยา วิทย์ -คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยครู  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด นครนายก 10 กุมภาพันธ์ 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ
มัธยมปลาย โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร ภาษา-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู-อาจารย์  นักวิชาการศึกษา  งานธนาคาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด ชลบุรี 21 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานราชการ  งานธุรการ  งานในสถานศึกษา
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 08 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี การจัดการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  งานต่างๆ 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 06 มกราคม 2553
ปกศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร พลศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ พลศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนศิลปะ  ครูอนุบาล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด ชลบุรี 06 มกราคม 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์
ปวช. โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป ศิลปประยุกต์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  งานฝ่ายบุคคล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด จันทบุรี 25 ธันวาคม 2552
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด สุราษฎร์ธานี 12 ธันวาคม 2552
ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ศิลป์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จป.วิชาชีพ  ฝ่ายบุคคลฝึกอบรม 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000-15000 จังหวัด นครนายก 11 พฤศจิกายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พลศึกษา / วิทย์กายภาพ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.บางระจันวิทยา วิทญ์ - คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ/บัญชี  พนักงานบุคคล  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000-15000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 05 พฤศจิกายน 2552
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครุศาสตร์
มัธยมศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ศิลป์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูปฐมวัย   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ไม่ระบุ จังหวัด ปราจีนบุรี 04 พฤศจิกายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปฐมวัยศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 09 กันยายน 2552
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ฝ่ายบุคคล 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 04 กันยายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานบริการ  งานราชการ  งานเอกชน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 31 สิงหาคม 2552
ปริญญาตรี มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร์) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  อาจารย์  นักวิชาการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 21 สิงหาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คอมพิวเตอร์ศึกษา
อนุปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ไอที  พนักงานเอกสารทั่วไป  ครู/อาจารย์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 07 สิงหาคม 2552
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : field operator  technician  -
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด ระยอง 04 กรกฎาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุตสาหกรรม
ปวส วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ช่างยนต์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ครูผู้สอน 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 04 กรกฎาคม 2552
ปริญญาตรี มาหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างคอมพิวเตอร์  พนักงานขาย  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด ระยอง 28 มิถุนายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปวส. โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : field operator  mechanic 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 11 มิถุนายน 2552
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุตสาหกรรม
ปวส วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ช่างยนต์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  พนักงานบริหารงานทั่วไป  พนักงานคีย์ข้อมูล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 22 พฤษภาคม 2552
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปวช. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานราชการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานราชการ  เจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานราชการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามวุฒิ จังหวัด ขอนแก่น 28 เมษายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภุฏมหาสารคาม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักจิตวิทยา  ครูแนะแนว  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามระดับการศึกษา จังหวัด ระยอง 24 เมษายน 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนพิเศษ  งานพิเศษล่วงเวลา  งานพาสท์ไทม์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามตกลง จังหวัด ระยอง 10 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.กำแพงเพชรพิทยาคม ศิลป์-คำนวน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 30 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ตามความเหมาะสม   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000-12000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 21 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล ช่างกล
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Safety  งานโรงแรม  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด กรุงเทพฯ 17 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ลำปลายมาศ วิทย์ฯ-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูอัตราจ้าง  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 ขึ้นไป จังหวัด ระยอง 11 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฟิสิกส์)
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : HR Assistant   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 14,000 จังหวัด ระยอง 11 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : รับจ้างพิมพ์งาน   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7,900.- จังหวัด น่าน 04 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ฟิสิกส์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามวุฒิ จังหวัด ชัยภูมิ 15 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 30,000 จังหวัด ระยอง 27 มกราคม 2552
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบุคคล   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ระยอง 18 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เทคโนโลยีทางการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฟากท่าวิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนวิทยาศาสตร์   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด ระยอง 09 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิชาชีพครู
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ด้านงานพัฒนาชุมชน  ด้านงานธุรการ/เอกสาร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000-20,000 จังหวัด ชลบุรี 18 ธันวาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประถมศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์/นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/ประสานงาน/งานธุรการ  Q.C , Q.A
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด ระยอง 29 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนพลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ครูสอนสุขศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,250 จังหวัด ระยอง 26 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พลศึกษาสุขศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศิลภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด นครสวรรค์ 19 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ การศึกษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพัทธ์  เจ้าหน้าที่บุคคล  อื่นๆ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด สมุทรปราการ 04 สิงหาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จิตวิทยาและกานแนะแนว
ม.6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ศิลป์ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เขียนแบบ  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สมุทรปราการ 04 สิงหาคม 2551
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด สมุทรปราการ 25 เมษายน 2551
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูผู้สอน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  เจ้าที่ธนาคาร
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด สมุทรปราการ 18 เมษายน 2551
ปริญญาตรี ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาษาไทย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด สมุทรปราการ 04 กุมภาพันธ์ 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จิตวิทยาและการแนะแนว
มัธยมศึกษาตอนปลาย สตรีสมุทรปราการ ศิลป์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าแผนก  ผู้จัดการทั่วไป  เลขานุการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด มหาสารคาม 07 ธันวาคม 2550
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ดนตรีศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารสังคม